ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ
С ДИНАМИЧЕН СОФТУЕР

Участвайте в нашето състезание! До края на март можете да изберете група, да решите задачите и да ги изпратите с попълнена форма. Ще обявим най-добре представилите се!

ЧЕРТЕЖЪТ

Чертежът е документ, който съдържа изображението на дадено техническо изделие…
повече >>>  

ИНСТРУМЕНТИ

За правилното изпълнение на изображенията трябва да се използват чертожни инструменти или специализиан софтуер...
повече >>> 

ФОРМАТИ

Основен формат е А0, който отговаря точно на 1 квадратен метър. Размерите на останалите формати (А1, А2,...) са производни на него...
повече >>> 

ЛИНИИТЕ

Построяването на изображенията се свежда до начертаването с линии на видимите контури на детайла, контурите на сеченията, на геометричните оси...
повече >>> 

НАДПИСИТЕ

Всеки чертеж е съпроводен от надписи от букви и цифри: - размерни числа, означения на разрези и сечения, данни за чертежа и изделието в основния надпис...
повече >>> 

ИЗОБРАЗЯВАНЕТО

При изработването на машини, мебели, сгради или други технически обекти изпълнителят се нуждае от изображения върху чертежа, което точно и пълно...
повече >>> 

ПРОЕКТИРАНЕ

Думата проектиране произлиза от прожекция, което означава светлинно изображение на образи върху екран...
повече >>>
 

ПРОЕКЦИИ

Процесът на построяване на изображение върху чертожния лист се нарича проектиране и получаваме проекции...
повече >>> 

ИЗГЛЕДИ

Успоредните проекционни лъчи се ориентират така, че да станат перпендикулярни на проекционната равнина...
повече >>> 

ВЪРХОВЕ, РЪБОВЕ И СТЕНИ

Графичното изображение на детайла върху чертежа е съставено от отделни точки, прави и криви линии...
повече >>>
 

АКСОНОМЕТРИЯ

Аксонометрия е гръцка дума и означава измерване по осите...
повече >>> 

ГЕОМЕТРИЧНИ ТЕЛА

Формата на всеки детайл е съчетание от геометрични тела - призми, цилиндри или на части от тях...
повече >>> 

МАЩАБИ

Мащабът е отношение на дължината на елемент от чертежа към дължината на същия елемент от изобразявания обектна същия елемент от изобразявания обект...
повече >>> 

СЕЧЕНИЯТА

Сечение се нарича изображението /проекцията/ на равнинната фигура в секущата равнина. Площта на сечението се щрихова...
повече >>> 

РАЗРЕЗИТЕ

Разрезът е сечение, допълнено с изгледа на частта от детайла, която се намира зад секущата равнина... 
повече >>> 

ОРАЗМЕРЯВАНЕТО

Оразмеряването има съществено значение за качественото и точното изработване на детайлите. Заложени са основни правила...
повече >>> 

ЛИТЕРАТУРА

Използваната литература за подготовка на темите, задачите и упражненията е от личните библиотеки на хора, съхранили любовта си към чертането...
повече >>>