ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ
С ДИНАМИЧЕН СОФТУЕР

Участвайте в нашето състезание! До края на март можете да изберете група, да решите задачите и да ги изпратите с попълнена форма. Ще обявим най-добре представилите се!

Важна забележка: Регистрирайте се, като отбелязвате само с латински букви информацията. По-долу, при записване на отговор на задача, който е десетична дроб, използвайте десетична точка (а не запетая), например 1.29 или 1.30. Ако дадена задача има повече от един отговор, запишете отговорите, като ги отделите с точка и запетая, например 2.34; 45.34; 12.32. Използвайте помощните файлове под всяка задача. Всеки верен отговор ви носи по 10 точки. Всички отговори са с точност до десетите.

Име, презиме, фамилия:
Клас:
Електронна поща:
Парола:
Повторете паролата:

1 задача: Дадена е правата a[A(3; 8; 2), C(4; 7; 2)] . Намерете най-малкото разстояние между правата а и точката С(1; 1; 1).

Northern Lights, Norway

Помощен файл във формат GeoGebra.

Отговор на задача 1:

2 задача:Намерете обема на прав кръгов конус с диаметър на основата АВ[А(1; 1; 1),В(2; 3; 4)] и връх, лежащ на правата g[D(2; 4; 6),E(1; 1; 4)].

Northern Lights, Norway

Помощен файл във формат GeoGebra.

Отговор на задача 2:

3 задача: Права пирамида с основа ABC[А(0; 0; 0),B(4,0,0), C(0; 5; 0)] и височина 3 е пресечена с равнина [0; 0; 2] и премахната по-малката й част. Намерете обема на получената пресечената пирамида.

Northern Lights, Norway

Помощен файл във формат GeoGebra.

Отговор на задача 3:

4 задача: Да се намери лицето на квадрат с връх A(4; 5; 2) и диагонал на правата а[Q(-4; 1; 9), R(4; 8; 0)].

Northern Lights, Norway

Отговор на задача 4:

5 задача: Дадени са пресичащите се прави p[P(-3; 5; 3), Q(1; 3; 5)], q[Q, R(8; 4; 0)]. Да се намери лицето на кръг, който се допира до p и q, като допирането до q става в точка P.

Northern Lights, Norway

Помощен файл във формат GeoGebra.


Отговор на задача 5:

6 задача: Да се намери лицето на сечението на пирамида, която има основа триъгълник с върхове точките А(0; 0), В(8; 0) и С(6; 4) и височина 6, с равнина, преминаваща през права, успоредна на оста у и точка Е(-3; 3) и сключваща 15 градуса с основната равнина хОу.

Northern Lights, Norway

Помощен файл във формат GeoGebra.


Отговор на задача 6:

7 задача: Да се намери обема на правилна четиристенна пирамида с ос VO[V(-2; 0; 0), O(2; 5; 3)] и околна стена, лежаща в равнината хОу.

Northern Lights, Norway

Помощен файл във формат GeoGebra.


Отговор на задача 7:

8 задача: Да се изобрази сфера, която се допира до правите а[A(8; 0; 2), L(2; 4; 2)], b[B(0; 5; 8), K(-5; 0; 8)] и в две диаметрално противоположни точки.

Northern Lights, Norway

Помощен файл във формат GeoGebra.


Отговор на задача 8:

9 задача: Дадени са трите успоредни прави a[A(0; 6; 4), A'(-3; 9; 6)], b[B(0; 8.5; 10)], c[C(0; 11.5; 8.5)]и. Намерете обема на цилиндър с образувателна АА', две други образувателни на които лежат на правите в и с.

Northern Lights, Norway

Помощен файл във формат GeoGebra.


Отговор на задача 9:

10 задача: Даден е ротационен конус с образувателна VA[V(-2; 1; 9), A(6; 3.5; 75)] и диаметрално противоположна образувателна, минаваща през точка P(1; 5;3). Намерете лицето на основата на конуса.

Northern Lights, Norway

Помощен файл във формат GeoGebra.


Отговор на задача 10: