ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ
С ДИНАМИЧЕН СОФТУЕР

Участвайте в нашето състезание! До края на март можете да изберете група, да решите задачите и да ги изпратите с попълнена форма. Ще обявим най-добре представилите се!

Ако успоредните проекционни лъчи се ориентират така, че да станат перпендикулярни на проекционната равнина, проектирането се нарича правоъгълно или ортогонално, а съответните проекции - правоъгълни или ортогонални. Изобразяваният детайл се поставя пред проекционната равнина така, че по-голямата част от неговите ръбове, стени да бъдат успоредни или перпендикулярни на нея. Именно този видпроектиране се прилага при изработването на машиностроителните чертежи.

proec

Ако разположим детайл спрямо хоризонталната проекционна равнина, така че върху изображението той да се окаже видим само от една страна и да построим правоъгълната проекция. Тази проекция дава пълна представа за формата и размерите на повърхнините, успоредни на равнината, но не и за височините на детайла. Очевидно една проекция не винаги е достатъчна за пълното изобразяване на детайла върху чертежа. При изобразяване на по-прости призматични, цилиндрични и други детайли са достатъчни две проекции.

В действителния чертеж не се показват контурите на проекционните равнини и оста х0 - те са само спомагателни. При окончателното изчертаване в чертежа трябва да останат само проекциите на детайла.

Всички машиностроителни чертежи се чертаят чрез правоъгълни проекции. Проекцията на изобразявания обект върху фронталната проeкционна равнина се нарича изглед отпред, а върху хоризонталната проекционна равнина - поглед отгоре.

Идеализираните геометрични тела и предметите /реалните тела/ заемат част от пространството, ограничено от повърхнината им и са запълнени с някакъв материал. Те, както и геометричните тела се изобразяват с помощта на правоъгълните проекции на повърхнините им. Това не винаги е възможно еднозначно само с проекциите върху две или три проекционни равнини. Ето защо за изобразяване на предметите се използват 6 проекционни повърхнини.

akc

Проекциите на детайла са взаимносвързани и мястото на всяка една от тях е строго определена на чертежа: хоризонталната проекция е разположена винаги под фронталната, а профилната - на едно ниво и отдясно на фронталната.

Скритите елементи на изобразяваните детайли (ръбове, контури) се изобразяват с тънка прекъсвана линия. Показаният детайл е четириъгълна призма, на която са изработени канали, пресечени са с равнини. Дадени са фронталната и профилната проекция, трябва да се намери проекцията - поглед отгоре или хоризонталната проекция. За по-доброто разбиране на детайла, разгледайте файла на Геогебра.

ПРИМЕРИ

1 задача: Разгледайте файла на Геогебра. Свалете документния файл и начертайте третата проекция, като си помагате с файла на Геогебра. Спазете проекционната връзка.
Cвали помощен файл във формат GeoGebra
Cвали документния файл

aks

2 задача: Като използвате дадения файл, изчислете колко метра стоманено въже е необходимо за закрепване на мачтата на антената. Във файла размерите ще получите в сантиметри. Мащабът на чертежа е 1:200. Постройте първо третата проекция. Отбележете решението в празната кутийка. При отговор близо до верния, ще получите съобщение: Правилно!, в противен случай: Грешите! За да решите задачата, свалете първия файл. Ще намерите решението на втория файл.

Условие във формат GeoGebra
Решение във формат GeoGebra