ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ
С ДИНАМИЧЕН СОФТУЕР

Участвайте в нашето състезание! До края на март можете да изберете група, да решите задачите и да ги изпратите с попълнена форма. Ще обявим най-добре представилите се!

Оразмеряването е процес на добавяне на размерни линии и размерни текстове към чертежа. Тези размерни линии и текстове отразяват реалните размери на изчертавания обект в приетите мерни единици.

Върху чертежа трябва да бъдат нанесени всички необходими размери така, че на изпълнителя да не се налага да измерва върху чертежа, което е неудобно и неточно. На всички чертежи независимо от мащаба им се поставят действителните размери на изделието. Всички линейни размери в машиностроителните чертежи се дават в милиметри, като измервателната единица не се нанася.

Ако размерната линия е хоризонтална, числото се пише винаги над нея и възможно най-близко до средата.

proec

Ако размерната линия е вертикална, числото се поставя отляво, като основата на цифрите е към размерната линия.

Ако размерната линия е наклонена, размерното число се поставя винаги над размерната линия.

Не се допуска и преоразмеряване, т.е. да се нанасят излишни размери, тъй като се затруднява спазването на точността им. Следователно, броят на размерите на един детайл е строго определен.

Размерите се оформят със следните графични елементи: размерна линия, спомагателна размерна линия, знак за ограничаване на размерната линия /стрелка, чертичка, точка/, размерно число.

Не се препоръчва пресичането на спомагателните и размерните линии.


Спазването на разгледаните правила за нанасяне на размерите върху чертежите и другите технически документи все още не е достатъчно, за да се приеме една конструкторска документация за правилно оразмерена.

proec

Необходимо е да се вземат предвид и някои основни положения, зависещи преди всичко от предназначението /конструкцията/ и начините на обработване /технологията/ на изделията.

При верижния метод размерите се нанасят последователно /във верига/ на една линия. Това се препоръчва в случаите, когато няма изисквания за точност на сумарния размер на веригата.

При координатния метод размерите се нанасят от бази - конструкторски, технологичен и контролни. Този метод се използва,когато няколко размера в едно и също направление са свързани с общо начало - база. Нанасянето на размерите от база става, когато е необходимо да се осигури висока точност на тези размери.


1. Препоръчва се да не се нанасят размерни линии за оразмеряване на невидими контури. По възможност размерните линии трябва да се разполагат извън контурите на проекциите на чертежа.

2. Размерните линии не трябва да се пресичат, освен когато се оразмеряват концентрични окръжности. Тогава размерите-диаметри се пресичат в една точка - центърът на окръжностите Успоредните размерни линии се разполагат най-малко на 7 мм една от друга и на 10 мм от линия на контура.

3. Размерната линия не трябва да съвпада с друга линия от проекциите в чертежа. Допуска се в редки случаи - при изобразяване на много сложни форми, размерната линия да продължи в спомагателната размерна линия.

4. Размерната линия се прекъсва в случаите, когато се оразмеряват: симетрични повърхнини, изобразени в проекция на полуизглед-полуразрез; пълно или частично изобразени окръжности.