ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ
С ДИНАМИЧЕН СОФТУЕР

Участвайте в нашето състезание! До края на март можете да изберете група, да решите задачите и да ги изпратите с попълнена форма. Ще обявим най-добре представилите се!

Вътрешните форми при отвори на детайлите не могат да се изяснят само чрез изглед в който ще бъдат изобразени с прекъснати линии. Освен това не е препоръчително да се оразмеряват невидими контури и ръбове изобразени с прекъсвани линии, затова се използват разрези и сечения, чрез които се “разкриват” вътрешните форми на детайлите. Съгласно БДС ISO 128 -

sechenie

Сечение се нарича фигурата, в която секущата равнина пресича материала на обекта. Областите в сечението, където мислено е пресечен материал, се щриховат между ръбовете, ограничаващи тези области.

Тези ръбове се чертаят с дебели непрекъснати линии. За различните видове материал се използуват различни щриховки.

В различни области на приложения една и съща щриховка може да бъде използувана за различен материал. Например в машиностроенето метал се щрихова с тънки линии, наклонени на 45, или 135 градуса спрямо хоризонталата.

В архитектурата такава щриховка се използува за стоманобетон. Допустимо е при тънки части от сечението вместо да се щрихова, те да се почернят.

sechenie

В изгледа, в който се посочва мястото на сечението, проекцията на секущата равнина се чертае с тънка прекъсната линия с точки и с дебели къси отсечки в краищата при смяна на посоката.

Сеченията се наричат изнесени, когато мястото на сечението и неговото изображение са отдалечени едно от друго. Когато сечението е изобразено върху изходното изображение на обекта, се нарича наложено.

В този случай, ръбовете на областите, в които е разрязан материал, се чертаят с тънки непрекъснати линии. Проекцията на секущата равнина може да се означи в двата края с еднакви големи латински букви, например А-.-.-А, а изнесеното сечение се означава със същите букви с тире между тях, например А-А.

Изнесеното сечение може да се изобрази без означение на продължението на проекцията на секущата равнина.

УПРАЖНЕНИЕ

 
1. Изображението на равнинната фигура в секущата равнина се нарича:

Сечение
Разрез
Изглед
Оразмеряване


2. Кое от посочените не съществува в техническото чертане според стандартите:

Пълно сечение
Сборно сечение
Наложено сечение
Изнесено сечение


3. Кое от посочените не е вярно:

Сечението се щрихова
Наложеното сечение се изобразява извън изгледа
Сеченията се означават с главни букви
Над сечението се поставя надпис от две еднакви букви, свързани с тире


4. Върху изгледите на чертежа се нанася непосредствено:

Полусечението
Изнесеното сечение
Наложеното сечение
Пълното сечение


5. С букви се означава:

Сечението
Мащабът
Размерите
Дебелината на линиите